POLICY FÖR RÄTTVIS ANVÄNDNING

Vi erbjuder våra satellittjänster via KA-Sat-satelliten som ägs av Eutelsat.

Eutelsat är bara en underleverantör och har ingen direkt koppling till våra slutkunder. Som underleverantör ansvarar Eutelsat emellertid för teknisk övervakning och drift av satelliten och hanteringen av datatrafik som går genom den.

bigblu Broadband Norway ansvarar för alla satellittjänster och tjänster som är direkt kopplade till kundrelationen (fakturering, kundservice, installation, logistik etc.).

Liksom de flesta bredbandsnätverk är Eutelsats KA-Sat-nätverk en tjänst med en viss kapacitet. Detta innebär att den tillgängliga bandbredden måste delas mellan alla användare som använder tjänsten vid en viss tidpunkt, inom givna geografiska områden,.

Målet för Eutelsat är att se till att varje användare får sin ”rättvisa andel” av kapaciteten, samtidigt som alla kunder får en bra bredbandsupplevelse. Om du konsumerar mer än dina prioriterade data under en månad kan du därför uppleva att tjänsten inte fungerar lika bra, särskilt under trafikintensiva perioder på dagen (vanligtvis på kvällen), eftersom användare med lägre konsumtion bör få sin ”rättvisa andel” av den tillgängliga kapaciteten. På Min sida kan du kontrollera din anslutning och konsumtionsstatus.

Eutelsat följer en trafikhanteringspolicy för att förhindra att enskilda nätverksanvändare konsumerar en oproportionerlig del av den tillgängliga kapaciteten. Vissa delar av trafikhanteringen används endast under trafikintensiva perioder, medan andra delar vanligtvis används för att låta majoriteten av användarna uppleva att tjänsten fungerar bäst.

TRAFIKHANTERING

Även om nätverket har god kapacitet är den inte oändlig. Under normala förhållanden är det inte nödvändigt för Eutelsat att aktivera trafikhantering, men ibland går det inte att undvika att nätet överbelastas och Eutelsat kan då behöva införa aktiv trafikhantering för att balansera datatrafiken på ett sätt som ger bästa möjliga användarupplevelse för en majoritet av användarna.

Under perioder med tung trafik påverkas bandbreddskrävande applikationer och tjänster, till exempel streaming av video och nedladdning av filer, mer än andra. Resultatet kan vara att streamingen får lägre kvalitet och att det sker mer cachning än vanligt.

Eutelsat blockerar inte medvetet någon specifik typ av datatrafik (såvida den inte specifikt är kopplad till en viss typ av abonnemang) men kan vid vissa tillfällen blockera vissa TCP/UDP-portar och/eller protokoll som tros utgöra en säkerhetsrisk.