RÄTTFÄRDIG ANVÄNDNINGSPOLICY

Vi erbjuder våra satellittjänster via KA-Sat-satelliten som ägs av Eutelsat

Eutelsat är bara en underleverantör och har ingen direkt koppling till våra slutkunder. Som underleverantör ansvarar Eutelsat emellertid för teknisk övervakning och drift av satelliten och hanteringen av datatrafik som går genom satelliten.

bigblu Broadband Norway ansvarar för alla tjänster och tjänster som är direkt kopplade till kundrelationen, såsom fakturering, kundservice, installation och logistik.

Liksom de flesta bredbandsnätverk är Eutelsats KA-Sat-nätverk en tjänst med en viss mängd resurser vad gäller kapacitet. Detta innebär att tillgänglig bandbredd måste delas mellan alla användare som ligger inom givna geografiska områden, som använder tjänsten vid en viss tidpunkt.

Målet för Eutelsat är att se till att varje användare får sin” rättvisa andel” av tillgänglig kapacitet, samtidigt som alla kunder får en bra bredbandsupplevelse. Om du konsumerar mer än dina prioriterade data på en månad kan du räkna med att uppleva att tjänsten inte fungerar lika bra, särskilt i trafikintensiva perioder på dagen (vanligtvis på kvällen), eftersom användare med lägre konsumtion bör få sin ”rättvisa andel” av tillgänglig kapacitet. Du kan kontrollera statusen för din konsumtion och din anslutning på Min sida.

Eutelsat följer en trafikhanteringspolicy för att förhindra enskilda användare av nätverket från att konsumera en oproportionerlig del av tillgänglig kapacitet. Delar av trafikhanteringen används endast under trafikintensiva perioder, medan andra delar vanligtvis används för att låta majoriteten av användarna uppleva att tjänsten fungerar bäst.

TRAFIKLEDNING

Under normala förhållanden är det inte nödvändigt för Eutelsat att aktivera trafikhantering. Även om det finns god kapacitet i nätverket är det fortfarande inte oändligt med kapacitet, och därför är det ibland nödvändigt för Eutelsat att införa aktiv trafikhantering. Ibland är det därför oundvikligt att nätverket överbelastas,vilket kräver aktiv trafikhantering för att balansera datatrafik på ett sätt som ger bästa möjliga användarupplevelse för majoriteten av användarna.

Under perioder med tung trafik påverkas bandbreddskrävande applikationer och tjänster, till exempel videoströmning och nedladdning av filer, mer än andra. Resultatet kan vara att kvaliteten på videoströmning är lägre och att mer cachning sker än vanligt.

Eutelsat blockerar inte medvetet någon specifik typ av datatrafik (såvida det inte specifikt är kopplat till en viss typ av abonemang) men kan i vissa tillfällen blockera vissa TCP/UDP-portar och/ eller protokoll som tros utgöra en säkerhetsrisk.